25 Haziran 2018, Pazartesi

A'dan Z'ye Torba Yasa'nın tam metni

TBMM'de 37 gün süren ve önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na gelecek olan "Torba Yasa" bakın neler getiriyor...

12 Temmuz 2014 Cumartesi 0:12
A'dan Z'ye Torba Yasa'nın tam metni
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 37 gün süren görüşmelerin ardından Torba Yasa Tasarısı 157 madde olarak kabul edildi. Tasarı önümüzdeki hafta Salı günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak. Torba Yasa Tasarısı’nın görüşmelerinin ardından Meclis’in cumhurbaşkanlığı yemin töreni, yeni hükümetin kurulması ve güvenoyu gibi çalışmalar için çalışmalarına ara vermesi bekleniyor. Torba Yasa Tasarısı Soma’daki faciadan sonra madencilere yönelik yeni düzenlemeler yanında kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını içeriyordu. Ancak komisyonda tasarıya çok sayıda madde eklendi.

KÜLTÜR ESERLERİ KAMUYA MAL EDİLEBİLECEK

MM Plan ve Bütçe Komisyonu, 37 günlük mesaisinin ardından, Soma'daki  faciadan sonra madencilere yönelik düzenlemeler ve kamu alacaklarının yeniden
 yapılandırılmasını da içeren "torba tasarıyı" kabul etti.
Bakanlar Kurulu kararıyla memleket kültürü için önemi haiz  görülen eserler üzerindeki haklar, eser, sahibinin ölümünden sonra koruma  süresinin bitiminden önce kamuya mal edilebilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen "Torba Kanun Tasarısı"na  göre, tapu kütüğüne "korunması gerekli taşınma kültür varlığıdır" kaydı konulan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları  nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilen büyükşehir belediyesi
 sınırları içerisindeki taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarından emlak vergisinin  yarısı, çevre temizlik vergisinin de tamamı alınacak.

Kesin yapılanma yasağı getirilmesine rağmen üzerine yapı tesis edilen  parseller ve kanuna aykırı eklenti yapılan taşınmazlar, bu aykırılıklar  giderilinceye kadar veya yapılar yıkılıncaya kadar bu muafiyetten  yararlanamayacak. Böylece kanuna aykırı yapılaşmanın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

 Boğazici Sahil Şeridi veya Öngörünüm Bölgesi'nde konut veya iş yeri olarak  kullanılan taşınmaz kültür varlıkları ise bu muafiyetten yararlanamayacak.

Tasarıyla, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yapılan düzenlemeye  göre, Bakanlar Kurulu kararıyla memleket kültürü için önemi haiz görülen eserler
 üzerindeki haklar, hak sahiplerinin münasip bedel talep etme hakları saklı kalmak  kaydıyla, eser, sahibinin ölümünden sonra koruma süresinin bitiminden
önce kamuya  mal edilebilecek. Bu husustu karar verilebilmesi için eserin Türkiye'de veya ülke  dışında Türk vatandaşları tarafından üretilmiş olması gerekecek. Eserin topluma  ulaşmasını sağlayacak şekilde yayımlanması zorunlu olacak.

DEVLET MEMURLARINI İLGİLENDİREN DURUMLAR

Aylıktan kesme cezası alan aday memurun görevine son verilecek. Aday memurken aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurun görevine son verilecek.Tasarıyla, tapu kadastro çalışanları aleyhine başlatılacak rücu  istemlerine ilişkin zaman aşımı süresi belirleniyor. Buna göre, tapu
ve kadastro  işlemleriyle ilgili olarak, devletin kusursuz sorumluluğu sebebiyle yapılan öde dolayısıyla, ihmali bulunan personel aleyhine başlatılacak rücu istemleri, ödeme  tarihinden itibaren 2 yıl, zarar yol açan işlemin gerçekleştirildiği tarihten  itibaren 10 yılın geçmesiyle zaman aşımına uğrayacak.

Sümer Holding A.Ş'de çalışan sözleşmeli personelden işsizlik sigortası primi kesintisi yapılmayacak.İş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde çalışan  memurlar ile sözleşmeli personele, ayda 50 ve her bir personel için yılda 300  saati geçmemek üzere, merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma  ücretinin 3 katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilecek. Buna göre  ödeme yapılacak personel sayısı, toplam personelin yüzde 10'unu geçmeyecek.

Araştırmacı kadrosuna atananların atama işlemleri, Devlet Personel  Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu  kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren 30 gün içerisinde yapılacak.

Doğalgaz iletim hatları BOTAŞ tarafından inşa edilen şehirlerde, 3  defa dağıtım lisansı ihalesine çıkıldığı halde istekli çıkmaması durumunda,  ilgili il özel idaresi veya belediye tarafından kurulacak anonim şirkete dağıtım  lisansı verilecek ve şirket o şehirde dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye  yetkili dağıtım şirketi unvanını alacak. Bu kapsamda olan illerin Ağrı, Artvin,  Hakkari, Şırnak ve Tunceli olduğu belirtildi.Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve olağanüstü hal tatbikatlarında
mesainin 24 saat devamını sağlayan kanun yürürlükten kaldırılıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ OLARAK

Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında kalan mera, yaylak ve
 kışlak gibi yerler, kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan yerlerden
 sayılarak tahsis amacı değiştirilebilecek. Belediye sınırları içinde kalan
 yerlerde, imar dönüşümü ile ilgili yatırım yapılacağı zaman mera komisyonunca
 inceleme yapılacak. Alternatif alan varsa, söz konusu yatırım buraya
 yönlendirilecek.

TELEVİZYON YAYINLARINDA

Televizyonda yayınlanan programlarda tütün ürünlerinin
kullanılamayacağı hükmünün ihlal edilmesi halinde, yayın yapan kuruluşa; ihlalin
 ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit
 edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 1'inden
 3'üne kadar idari para cezası verilecek. Bu miktar 10 bin liradan az olmayacak.

KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ

Maliklerinin, mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, can ve
 mal güvenliği bakımından risk oluşturmaması kaydıyla, kamulaştırma veya
 kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisi işlemi yapılmaksızın kamu yararı
 kararına dayalı olarak taşınmazların üzerinde veya altında teleferik ve benzeri
 ulaşım hatları ile her türlü köprü, metro ve benzeri raylı taşıma sistemleri
 yapılabilecek.

Kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra taşınmaz malların
 kamulaştırma amacına ya da kamu yararına yönelik herhangi bir ihtiyaç tahsisine
 gerek kalmaması halinde, idarece mal sahibi ya da mirasçılarına Tebligat Kanunu
 hükümlerine göre duyuru yapılacak. Bu duyurma üzerine mal sahibi ya da
 mirasçıları, kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni
 faiziyle birlikte 3 ay içinde ödeyerek taşınmaz malı geri alabilecekler. İade
 işleminin, kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra 1 yıl içinde
 gerçekleşmesi halinde, kamulaştırma bedelinin faizi alınmayacak. Bu
düzenlemenin
 hükümleri kamulaştırmanın kesinleşmesi tarihinden itibaren 5 yıl geçmiş olması
 halinde uygulanamayacak.

Düzenleme, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen
 kamulaştırma işlemi nedeniyle kamulaştırılan taşınmaz malların eski
malikleri ya
 da mirasçıları tarafından söz konusu taşınmaz malların geri alınması,
bedel ya da
 tazminat talebiyle açılan ve henüz kesinleşmeyen davalarda da uygulanacak.

SU İLE İLGİLİ YAPILAŞMA

Su yapılarının denetim hizmeti DSİ tarafından ya da DSİ tarafından
 yetkilendirilmiş, hizmet alım yoluyla anlaşılan şirketlerce yapılacak. Denetim
 masrafları, denetlenen yatırımcı gerçek ve tüzel kişiler tarafından DSİ'ye
 ödenecek. İnşaatı devam eden su yapıları için kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten
 itibaren 60 gün içinde su yapısının denetlenmesi için yatırımcı
tarafından DSİ'ye
 müracaat edilmesi zorunlu olacak. Üretim lisansı sahibi tüzel
kişilerden denetim
 yaptırmayanlara megavat başına 5 bin lira ceza uygulanacak.

ORMAN KORUMA VE YANGIN

Orman koruma ve yangınla mücadele için yapılacak tesisler.
Orman ve orman rejimine tabi alanların mesire yeri, şehir ormanı,
 milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, yaban hayatı koruma ve geliştirme
 sahaları ve avlak olarak ayrılan kısımlarında, orman koruma ve
yangınla mücadele
 için yapılacak yapı ve tesisler ile idarenin ve ziyaretçilerin zaruri
ihtiyaçları
 karşılayacak olan taban alanı 250 metrekareyi ve kat adedi bir bodrum
kat ve çatı
 arası hariç 2'yi geçmeyen yapılar, Uzun Devreli Gelişme Planlarına veya Gelişim
 ve Yönetim Planlarına göre yapılacak. Bu alanlar için imar planı şartı
 aranmayacak. Ancak kıyı ve sahil şeritlerinde kalan alanlarda ve kesin yapı
 yasağı getirilen korunan alanların, orman veya orman rejimine tabi
olması halinde
 bu hüküm uygulanmayacak. İmar planı olan alanlarda plana uyulacak.

Bu madde kapsamında inşa edilecek yapıların etüt ve projeleri yöresel
 doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak Orman
 ve Su İşleri Bakanlığı'nın sorumluluğunda yapılacak.
Şehrin içindeki veya yakın çevresindeki ormanlık alanların afetler
 öncesinde piknik alanı, mesire yeri ve afet sonrasında geçici barınma
yeri olarak
 kullanılan alanlarda altyapı hizmetleri, Orman Genel Müdürlüğü'nün izniyle Afet
 ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri
 veya belediyeler tarafından yapılacak.

Milli Parklar Kanunu'nun uygulandığı alanlarda, alanın sit statüsü
 özelliğinin korunması kaydıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun
 diğer hükümleri uygulanmayacak.

ELEKTRİK İLE İLGİLİ

Elektrik Piyasası Kanunu'nun "Denetim ve Yaptırımlar" başlıklı 15.
 maddesinin  "su kullanım hakkı anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek
 maksadıyla yapılacak olan üretim tesislerinin su yapısıyla ilgili kısımları ile
 gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak baraj, gölet ve regülatör gibi su
 yapılarının inşasının inceleme ve denetimi DSİ tarafından yapılır" fıkrası
 yürürlükten kaldırıldı.Tüketici hakem heyetleri, vekalet ücreti
ödenmesine dair karar
 alamayacak.

BUCAKLAR KALDIRILIYOR

Yeraltı maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının
 devam eden sözleşmelerine ilişkin, fazla çalışma ücreti, ücretli izin süreleri,
 çalışma süresi, ücret miktarı konularında yapılan değişikliklerden
oluşan maliyet
 artışının fiyat farkı olarak ödenebilmesine ilişkin esas ve usuller, Kamu İhale
 Kurumu'nun teklifiyle Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.
Tüm illerde bucaklar kaldırılıyor. Kaldırılan bucaklara bağlı belde ve
 köyler, bucağın bağlı olduğu idari birime bağlanacak.

KIYMETLİ TAŞLAR İLE İLGİLİ OLARAK

Kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir,
 zebercet, inci) Borsa İstanbul Anonim Şirketi Elmas ve Kıymetli Taş
Piyasası'nda
 işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa içinde veya
ilgili mevzuatına
 göre borsaya bildirmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el
 değiştirmesi KDV'den istisna tutulacak. Kıymetli taşların bu işlemler dışındaki
 diğer teslimleri ise istisna kapsamından çıkarılıyor.
Yurt dışından gelen pırlanta gümüşten takılar ile pırlantalı altından
 takılar, ÖTV kapsamına alınıyor.
Bakanlar Kurulu'na, Borsa İstanbul Anonim Şirketi Elmas ve Kıymetli
 Taş Piyasası'nda işlem gören kıymetli taşlar için ÖTV'de farklı
oranlar belirleme
 yetkisi veriliyor.

ARAÇ CEZALARI

Torba Kanun Tasarı" ile araç muayenesini zamanında
 yaptırmayanların cezaları ve gümrük vergisi borçları da yeniden
yapılandırılıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen "Torba Kanun Tasarısı"na
 göre, araç muayenesini zamanında yaptırmamış olanlar, 31 Aralık
2014'e kadar araç
 muayenesini yaptırırsa aylık yüzde 5 ceza yerine kanunun yayımlandığı tarihe
 kadar enflasyon farkını; yayımı izleyen aylarda ise aylık yüzde 1
farkı ödeyecek.

GÜMRÜK VERGİLERİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca takip ve tahsil edilen alacaklar da
 yeniden yapılandırılıyor. 30 Nisan 2014'ten önce ödenmemiş gümrük vergileri ve
 cezaları ile bunlara bağlı idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme
 alacakları yerine, enflasyon farkının ödenmesi halinde, faiz ve gecikme faizi
 gibi diğer alacaklardan vazgeçilecek.Gümrük yükümlülüğü nedeniyle
gümrük vergileri asıllarına bağlı
 olmaksızın kesilen ve kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi
geldiği halde
 ödenmeyen ya da ödenme süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezaları da
 yapılandırılıyor. Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın
kesilmiş olan ancak
 gümrük vergilerinin de tahsil edilmesi gerektiği durumlara ilişkin kanunun
 yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme
 süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezaları ile birlikte gümrük
 vergilerinin de yapılandırılmasına imkan sağlanıyor. Borçlara, 18 aya kadar
 taksit imkanı getiriliyor.

 MERKEZİ SINAVLARA İLİŞKİN DAVALAR HIZLANACAK

         Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin merkezi sınavları hakkında açılan
 davalarda hızlı yargılama öngörülüyor. Merkezi sınavlar veya
sonuçlarına ilişkin
 dava açma süresi 10 gün olacak. Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 3 gün
 içinde savunma yapılacak. Bu süre bir kereliğine ve en fazla 3 gün
 uzatılabilecek. Yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.
Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç 15 gün içinde karara
 bağlanacak. Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren
3 gün içinde
 temyiz yoluna başvurulabilecek. Temyiz istemi en geç 15 gün içinde karara
 bağlanacak. Bu davalar açılmadan önce üst makamlara başvurma hakkı olmayacak.

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun, Yükseköğretim
 Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu kapsamında  yurt dışına gönderilen ancak
 borçlarının yeniden hesaplanması için başvurmayanlar ile haklarında borç takibi
 yapılanlar, yapılması gerekenler için de ödeme kolaylığı getiriliyor.

MADEN İŞ YERLERİ

Linyit ve taşkömürünün çıkarıldığı maden iş yerlerinde çalışan
 işçilere ödenecek ücret, asgari ücretin iki katından az olmayacak.
Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden, o ülkede kurulu
 herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına üç aydan fazla
 süreyle çalıştırılmak üzere Türkiye'ye gönderilenler, sosyal güvenlik kapsamına
 alınacak.

UZMAN ERBAŞLAR İLE İLGİLİ

Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa
 alınanların, muvazzaf askerlikte geçen sürelerinin kademe ilerlemesi yapılmak
 suretiyle derece yükseltilmesinde değerlendirilmesi ve oluşacak farkın SGK
 tarafından ödenmesiyle ilgili intibak süresi 6 aydan bir yıla uzatılıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ İLE İLGİLİ

Kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri kapsamında belediyenin
 vatandaşlarla yaptığı anlaşmalarla belediye mülkiyetine geçen ve üzerinde proje
 uygulanarak yeniden vatandaşlara verilecek olan taşınmazlara haciz
 uygulanamayacak. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde
ettiği gelirleri,
 şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye
 tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri üzerinde
bulunan hacizler
 kaldırılacak.

BAĞIŞLARA VERGİ İNDİRİMİ

Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulu'nca başlatılan yardım
 kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı için
 kurumlar vergisi indirimi uygulanacak.

SERMAYE ARTIRIMI YAPMAYAN ŞİRKETLER

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 14 Şubat 2014 tarihine kadar
 yapılması gereken sermaye artırımlarını yapmayan şirketler, asgari sermaye
 şartını düzenleme yürürlüğe girdikten itibaren 3 ay içinde yerine getirirse
 haklarında fesih işlemi uygulanmayacak.

ADAY ÖĞRETMENLİK İLE İLGİLİ

Aday öğretmenliğe atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı
 sıra ÖSYM'nin yapacağı sınavda başarılı olma şartı kaldırılıyor. Böylece aday
 öğretmenliğe atanma sınavını Milli Eğitim Bakanlığı yapacak. Aday öğretmenler,
 bir yıl sonunda hem yazılı hem sözlü sınava değil, yazılı veya sözlü
sınava tabi
 tutulacak. Öğretmenlerin hizmet sürelerine, isteğe bağlı il içi veya
il dışı yer
 değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

GELİR İDARESİ KADRO ATAMALARI

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında grup başkanı, daire
 başkanı veya taşra teşkilatında vergi dairesi başkanı kadrolarında
toplam en az 3
 yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibariyle fiilen bu kadrolardan birinde
 bulunmaları şartıyla devlet gelir uzmanı kadrosuna atanabilecek.

Sektörel izleme ve değerlendirme raportörü kadrolarına, kanunun
 yayımından itibaren bir yıl süreyle düzenleyici ve denetleyici kurumların
 uzmanları ve murakıpları, Başbakanlıkça naklen atanabilecek.

DHMİ'NİN SERMAYESİ YUR DIŞI İHALELER İÇİN ARTIRILACAK

Havalimanı inşaatı ve işletmesi şirketlerinin yurt dışı ihalelere DHMİ
 ile katılmasını sağlamak için DHMİ'nin sermaye yapısını artıracak düzenlemelere
 gidildi. Buna göre, DHMİ'nin yaptırdığı tesislere ait maliyet bedelleri, söz
 konusu tesislerin bedelsiz olarak devralınması şartıyla DHMİ sermayesine ilave
 edilecek.

Maliyet bedelleri ile kayıtlara alınan söz konusu iktisadi kıymetler
 amortismana tabi tutulacak. Hesaplanan amortismanlar, kazancın tespitinde
 "kanunen kabul edilmeyen gider" olarak dikkate alınacak. DHMİ'nin sermayesinin
 artırılmasından doğan kazançlar kurumlar vergisinden, bununla ilgili
işlemler de
 her türlü vergi ve harçtan istisna olacak.

Münfesih durumda bulunan ticaret şirketlerinin kolaylaştırılmış usulle
 tasfiyesi ve ticaret sicil kayıtlarının silinmesi için 1 Temmuz 2014'e kadar
 verilen süre yıl sonuna kadar uzatılıyor.

SOMA İLE İLGİLİ

Soma'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybedenlerin yasal
 mirasçılarına öncelikle hayırsever işadamları olmak üzere diğer hayırsever,
 gerçek ve tüzel kişiler tarafından bedelleri kendilerince karşılanarak konut
 yaptırılacak.

Yapılacak bu konutlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca
 taşınmaz temin edilecek ve bu konutların maden kazasında hayatını kaybeden
 kişilerin mirasçıları adına kura ile bedelsiz olarak tapu devir ve tescil
 edilmesine imkan sağlanacak.

GÜNDELİKÇİLERE KOLAY SİGORTALIK

Ev hizmetlerinde aynı kişi yanında ay içinde 10 günden az çalışanlar
 adına günlük kazanç alt sınırının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek
 hastalığı sigortası primi çalıştıranlar tarafından ödenecek. Bu
kişiler hakkında
 hastalık sigortası hükümleri uygulanmayacak. Bu kişiler, emeklilik ve genel
 sağlık sigortası primlerini istemeleri halinde kendileri yatıracak.
Süresi içinde
 ödenmeyen primin ödenme hakkı düşecek.

Ev hizmetlerinde bir kişiyi ayda 10 günden az çalıştıranlar işveren
 sayılmayacak. İş kazası ve meslek hastalığı olaylarında, birisini ev hizmetinde
 çalıştıranlar işverenlerin yükümlülüklerinden muaf olacak.

Ev hizmetinde 10 günden fazla çalışanlar, "hizmet akdi ile bir veya
 birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar" kapsamında sigortalı
yapılacak.
 Sigorta bildirimini en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar
yapmayan işverene
 asgari ücret tutarında ceza kesilecek.

EMEKLİ BELEDİYE BAŞKANLARINA YEŞİL PASAPORT

Birinci dereceden emekli olan belediye başkanlarına yeşil pasaport
 verilecek.

SERMAYE ARTIRIMI İLE İLGİLİ

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 14 Şubat 2014 tarihine kadar
 gerekli sermaye artırımını yapmayan şirketler hakkında, düzenlemenin yürürlüğe
 girmesinden itibaren 3 ay içinde sermaye artırımını yaparsa fesih işlemi
 uygulanmayacak.

DİYANET İLE İLGİLİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atanacak
 aday sayısı 24'ten 40'a çıkarılıyor. Dini yüksek öğrenim veren fakültelerin
 dekanları, her coğrafi bölgeden en az iki kişi olmak kaydıyla dini
yüksek öğrenim
 veren fakültelerden 40 öğretim üyesini aday seçecek.Yurt dışındaki
diplomatik misyonlarda sürekli görev yapan din
 hizmetleri koordinatörlerine diplomatik pasaport verilecek.

 İNTERNET ERİŞİMİ ENGELİ EN GEÇ 4 SAATTE UYGULANACAK

Tanıtıcı bilgilerine usulüne uygun olarak internet sitesinde yer
 vermeyen içerik, erişim ve yer sağlayıcılara verilecek para cezasının
üst sınırı
 10 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Düzenlemeyle, bir içerikle kişilik
 hakları ihlal edilen kişilerin doğrudan içerik ve yer sağlayıcıyla ulaşması ve
 içeriğin kaldırılması için uyarıda bulunması amaçlanıyor.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
 Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da da değişikliğe
 gidilerek, eri¬şi¬min en¬gel¬len¬me¬si ka¬ra¬rı¬nın ge¬re¬ğinin yerine
 getirilmesinde azami süre 24 saatten 4 saate indirildi.

 TÜRMOB ÜYELERİNİN BORÇLARININ ÖDENMESİNDE KOLAYLIK

Tasarıyla, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
 Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) üyelerinin borçlarının ödenmesi konusunda
 kolaylık getiriliyor. Buna göre, serbest muhasebeci ve mali
müşavirler ve yeminli
 müşavirlerin, üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların TÜRMOB'a
 olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını 9 taksitte
ödemeleri durumunda,
 bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i
alacakların
 tahsilinden vazgeçilecek. Bundan yararlanmak isteyenlerin,
düzenlemeni kanunlaşıp
 yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar birime başvurmaları şart
 olacak. Devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden 5
 yıl geçmiş olan özelleştirmeler hakkında verilen yargı kararlarıyla ilgili
 olarak, bu kuruluşların geri alınması yönünde herhangi bir işlem tesis
 edilmeyecek.

BANDROL VE ETİKET İLE İLGİLİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen "torba tasarıya" göre,
 radyo, televizyon, video ve birleşik cihazları imal edenler satıştan
önce, ithal
 edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya
mecbur olacak.
Bandrol ücretleri gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük
 vergilerinden ayrı olarak tahsil olunacak ve yapılan aylık tahsilat toplamı, en
 geç takip eden ayın 15. gününe kadar TRT'ye intikal ettirilecek.

TRT, ödenmesi gereken bandrol ücreti ve enerji payı ile ilgili olarak,
 firmalarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belge talebinde
 bulunabilecek; ilgililere bandrole tabi cihazların kullanımına ve satışına izin
 verilmeden veya gümrük işlemlerinden önce bandrol yükümlülüğüne ilişkin olarak
 kurumdan alınacak olan belgenin ibraz zorunluluğunu getirebilecek.
Bu yükümlülüklere uymayanlar ile istenilen bilgileri vermeyenler
 hakkında genel müdürlükçe 5 bin TL'ye kadar idari para cezası
verilecek. Bu para
 cezaları tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenecek.

İmalatçı ya da ithalatçı firmalar, bandrol ücretlerine ilişkin
 ödemeleri belirtilen sürenin sonunda yapmak isterlerse, bandroller teminat
 mektubu karşılığı verilecek. Bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla
devir ve teslim işlemlerinin
 tamamlanmasının üzerinden 5 yıl geçmiş olan özelleştirmeler hakkında verilen
 yargı kararlarıyla ilgili olarak, sözleşmelerinde belirtilen haller dışında, bu
 kuruluşların geri alınması yönünde herhangi bir işlem tesis edilmeyecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen devir yöntemine göre değer
 tespiti işlemleri; bakanlık tarafından görevlendirilecek bir daire başkanının
 başkanlığında gümrük ve ticaret uzmanı, mali hizmetler uzmanı,
mühendis ve gümrük
 müdürü olmak üzere 5 asil, 5 yedek üyeden oluşan değer tespit komisyonunca
 yapılacak.

Bu kanun uyarınca oluşturulan komisyonlar eksiksiz toplanacak.
 Kararlar çoğunlukla alınacak ve kararlarda çekimser kalınamayacak. Devir işlemi
 gerçekleştirilen gümrük kapıları veya lojistik merkezleri, devir süresi sonunda
 aynı usullerle yeniden devredilebilecek.

DDY İLE İLGİLİ

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2014-2018 yılları
 yatırım programlarında yer alan projelerinin finansmanı için herhangi bir dış
 finansman kaynağından, Türkiye'nin borçlu sıfatıyla sağlayacağı kredileri,
 karşılıksız tahsis etmeye, bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili
 olacak. Bu kapsamda, sermayesine mahsuben veya karşılıksız tahsis edilen
 tutarları geçmemek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine ödenek eklemeye Maliye
 Bakanı yetkili olacak.

AİLE HEKİMLİĞİ İLE İLGİLİ

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde,
 çalışma saatleri dışında aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile
 gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline nöbet görevi
 verilebilecek.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İLE İLGİLİ

Devlet hava meydanları ile ilgili yapılacak kiralama ve işletme
 hakkının verilmesi imtiyaz doğurmayacak. Bu çerçevede imzalanan
sözleşmeler, özel
 hukuk hükümlerine tabi olacak.

BELEDİYELER ÖĞRENCİ YURTLARI YAPACAK

Belediyeler, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları yapacak veya
 yaptıracak. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve
mücavir alan
 sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10 bini geçen belediyeler, meclis
 kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim
 kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi
 altyapı çalışmalarını faiz almaksızın 10 yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz
 olarak yapabilir veya yaptırabilecek, bunun karşılığında yapılan
tesislere ortak
 olabilecek; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere
 İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında
 kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilecek.

Belediyelerin aleyhine açılan icra takip davalarında tüm taşınır ve
 taşınmaz mal ve hesaplarına el konulamayacak, sadece gösterilen mal üzerinde
 haciz uygulanabilecek. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda
 yapılacak haciz işlemi alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak
 şekilde yapılamayacak.

DPT İLE İLGİLİ

Devlet Planlama Teşkilatı; yönetim kurulu tarafından teklif edilen
 veya Kalkınma Bakanlığı'nca belirlenen adaylar arasından Kalkınma Ajansı Genel
 Sekreteri'ni görevlendirecek, gerekli gördüğünde genel sekreteri resen görevden
 alacak.

AR-GE İLE İLGİLİ

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve
 kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları
 kapsamında  uluslararası  kurumlardan  ya  da kamu kurum ve
kuruluşlarından Ar-Ge
 projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar
tarafından veya
 uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve
 yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve tekno girişim
 sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve
destek personeli
 ve ilgili kanun uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu
 çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta
 primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten
 karşılanacak. Mevcut düzenlemede işveren hissesinin yarısı, her bir
çalışan için
 5 yıl süreyle karşılanıyor.

Yurt dışı hizmetlere ilişkin konularda çalışmalar yapmak da
 ihracatçılar birliğinin görevleri arasında yer alacak.

Anonim şirketlerde yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen ticari
 vekil veya diğer tacir yardımcıları ticaret siciline tescil ve ilan
edilecek. Bu
 kişilerin şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan
dolayı yönetim
 kurulu müteselsilen sorumlu olacak.

Şirkete hizmet akdiyle bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari
 vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanması konusu, limited
şirketlere de
 uygulanabilecek.

MEDYA İLE İLGİLİ

Medya hizmet sağlayıcıları, her takvim ayı içinde elde ettikleri
 ticari iletişim gelirlerini, takip eden ayın son gününe kadar şekil
ve içeriğiyle
 verilme usul ve esasları Üst Kurul tarafından belirlenen beyanname ile beyan
 ederler. İlgili dönemde gelir elde edilmemiş olsa dahi beyanname verilmesi
 zorunlu olacak.

Yayın lisans ücreti birinci taksiti lisans belgesinin verilmesinden
 önce ödenmek koşuluyla kalan taksitler takip eden her yılın şubat ayının son
 gününe kadar ödenecek şekilde 10 eşit taksitte; yayın iletim yetkilendirme
 ücreti, yetki belgesinin verilmesinden izleyen altı ay içinde eşit taksitlerde
 alınacak.

Beyannamenin kanuni süresinden sonraki ilk 30 gün içinde verilmesi
 halinde belirlenen ceza tutarı onda bir oranında, devam eden 30 gün içinde
 verilmesi halinde ceza tutarı beşte bir oranında, devam eden günlerde verilmesi
 halinde ise ceza tutarı tam olarak uygulanacak. RTÜK tarafından yapılacak icra
 takiplerinde, Ankara icra daireleri yetkili olacak.

Sıralama ihalesinde karasal sayısal televizyon multipleks kapasitesi
 tahsisine hak kazanan kuruluşlardan bir bölümüne, ihaledeki sıraları ve analog
 kanal kapasitesi dikkate alınarak en fazla iki yıl süreysel karasal sayısal
 yayının yanı sıra analog televizyon yayın yapmalarına da imkan
tanınacak. Tahsisi
 izleyen en geç iki yıllık süre sonunda analog karasal televizyon yayınları ülke
 genelinde tümüyle sonlandırılacak ve analog karasal televizyon yayınları
 durdurulacak. RTÜK kendisine yapılan tahsisler çerçevesinde Kurul tarafından
 verilen süre içinde karasal radyo  ve televizyon yayınlarını eski kullandığı
 kanal ve frekanslardan tahsis edilen kanal, multileks kapasitesi ve frekanslara
 taşıyacak. ulusal karasal sayısal yayın lisansları verilinceye kadar, kurulması
 gereken verici tesis ve işletim şirketi, yayın izni verilmiş olan medya hizmet
 sağlayıcı kuruluşlar tarafından kurulabilecek ve bu şirkete RTÜK tarafından
 geçici yayın iletim yetkisi verilebilecek.

BARAJLAR VE HİDROELEKTİRİK SANTRALLERLE  İLGİLİ

Kamu iktisadi teşebbüsü, müessese veya bağlı ortaklık, Yüksek Planlama
 Kurulu kararıyla bir organize sanayi bölgesinin müteşebbis heyetine katılım
 sağlayabilecek.

Tasarıyla, baraj ve hidroelektrik santrali projesi kapsamında kalması
 nedeniyle yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan halkın iskanlarının temini
 amacıyla düzenleme yapılıyor. Buna göre, Sami Soydam Barajı ve Hidroelektrik
 Santrali Projesi kapsamında kalan ve bulundukları yerleşim yerlerinden
 kaldırılmaları zorunlu olan orman içi ve kenarı mahalle, köy veya
belde halkının
 iskanlarının temini için ailelerin hak sahipliği ve
borçlandırılmalarına ilişkin
 usul ve esaslar Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.

PTT İLE İLGİLİ

PTT iş yerleri hakkında, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ödenmeyecek.

KAMU ALACAKLARI

Bazı kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi,
 gecikme zammı Yİ-ÜFE oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Ancak vergi
 cezalarının silinmesi söz konusu olmayacak; vergi asıllarının tamamı, cezaların
 tamamı yeniden yapılandırma kapsamında tahsil edilecek.

SGK İLE İLGİLİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen "torba tasarıya" göre,
 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), satın alacağı ürün ya da sağlık hizmetleriyle
 ilgili olarak; ürün ve hizmetin kalitesi, standardı, niteliği veya yeterliliği
 ile fatura denetimi konusunda kriterler koymaya, alternatif geri
ödeme modelleri
 oluşturmaya ve bu konularda tespitler ve denetimler yapmaya, buna bağlı olarak
 hizmet alımı yapmaya yetkili olacak.

SGK, sağlık hizmetlerinde, kurumun müfettişlerince yapılan incelemede
 telafisi güç veya imkansız bir zararın ortaya çıkması durumunda, müfettiş
 incelemesi sonuçlanıncaya kadar, sağlık hizmet sunucusuna ödeme yapılmayacak.
SGK tarafından satın alınan taşınmazlar, kamu hizmetlerinde
 kullanılmak ya da gerektiğinde Hazine'ye ait diğer taşınmazlar gibi
 değerlendirilmek üzere satın alınan bedel üzerinden Hazine'ye devredilebilecek.

 Gelir testine başvuruda bulunmamış genel sağlık sigortalısı, bu
 düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren
6 ay içinde
 gelir testine başvurması halinde, primler faizsiz yapılandırılacak. Söz konusu
 süreyi, bir 6 daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

SGK kapsamındaki iş yerlerinin 31 Aralık 2013 tarihi öncesine ait
 ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi
 ve idari para cezası ile eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve
damga vergisi
 borçlarından 100 TL'yi aşmayan asli alacakları ve tutarına bakılmaksızın bu
 asılların gecikme cezası tahsilinden vazgeçilecek. 23 Nisan 1999 ile 14 Şubat
 2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları
 disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erenlerden, memuriyete
dönmesi ve prim
 borçlanma hakkı kazanması için başvuru hakkını kullanmamış olanlar, kanunun
 yürürlüğe girdiği tarihten itibaren SGK'ya başvurmaları halinde bu imkandan
 yararlanabilecek.

Soma'daki maden kazasında ölenlerin eş ya da çocuklarından birisi, eşi
 veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere, toplam bir kişiye istihdam
 sağlanacak. Söz konusu kazada ölenlerin SGK'ya olan bütün borçları silinecek ve
 hak sahibine aylık bağlanacak.

Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden sigortalıların, SGK'ya
 olan her türlü borçları silinecek. Ölüm geliri bağlanan hak sahiplerine prim
 ödeme şartı aranmaksızın ölüm aylığı bağlanacak. Anne ve babaya gelir ve aylık
 bağlanırken muhtaçlık şartı aranmayacak. Maden kazasında ölenlerin eş ya da
 çocuklarından birisi, eşi ya da çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere,
 toplam bir kişiye kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilme hakkı
 verilecek. Söz konusu düzenleme 13 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Sosyal güvenlik mevzuatı uygulamasından kaynaklanan davalarda, dava
 açılmadan önce SGK'ya müracaat şartı getirilecek. Yargı yoluna
başvurulmadan önce
 idari aşamada uyuşmazlıkların çözülmeye çalışılacak. Hizmet tespit davalarında,
 SGK başvuru şartı aranmayacak.

Zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine
 açılan davalarda, dava, SGK'ya ihbar edilecek. SGK davaya, davalı yanında
 katılacak ve yargılama sonucu verilecek karar kesinleştikten sonra uygulamakla
 yükümlü olacak.

Devlet Memurları Kanunu'nda da değişiklik yapılarak, kanunun "Özel
 Hizmet Tazminatları" ile ilgili düzenleme kapsamına, Türkiye İş Kurumu İş ve
 Meslek Danışmanları da alınıyor.

 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Toplum Sağlığı Merkezlerinde nöbet
 tutan hekimlere de nöbet ücreti verilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nda 18 Kasım 2005 tarihinden 1
 Ekim 2008 tarihine kadar 4-C'li olarak istihdam edilen geçici personele ödenen
 fazla çalışma ücretleri, prime esas esas kazancın hesabında dikkate
alınmayacak.
 Buna göre tahakkuk ettirilip tahsilatı gerçekleştirilen tutarlar iade ve mahsup
 edilmeyecek.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nda sayısı 5'i geçmemek üzere
 müsteşarlık müşaviri çalıştırılabilecek.

35 bini öğretmen, bini de Milli Eğitim Bakanlığı'nın diğer hizmet
 sınıfı kadrolarına olmak üzere, 31 Aralık 2014 tarihine kadar 36 bin atama
 yapılacak.

VERGİ CEZALARI SİLİNMEYECEK

Tasarıda, AK Parti'nin verdiği önergeyle önemli bir değişiklik
 yapıldı. Buna göre, vergi aslına bağlı vergi cezaları tam olarak
tahsil edilecek.
Tasarıda, vergi aslına bağlı vergi cezalarının silinmesi öngörülüyordu
 ancak kabul edilen önergeyle, vergi aslına bağlı vergi cezalarının affından
 vazgeçildi. Böylece vergi cezalarının silinmesi söz konusu olmayacak, vergi
 asıllarının tamamı, cezaların tamamı yeniden yapılandırma kapsamında tahsil
 edilecek.

TASARIYA GÖRE TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK ALACAKLAR ŞÖYLE :

30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde
 bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı
 vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları.

2014 yılına ilişkin olarak 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk
 eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme
 zamlarından; 30 Nisan 2014  tarihinden önce  yapılan  tespitlere
ilişkin  olarak
  vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından, 30 Nisan 2014 tarihinden önce,
 Askerlik Kanunu, mülga Karayolları Genel  Müdürlüğü  Kuruluş  ve Görevleri
 Hakkında Kanun,  Milletvekili  Seçimi  Kanunu, Karayolları Trafik
Kanunu, Mahalli
  İdareler  ile  Mahalle  Muhtarlıkları  ve İhtiyar Heyetleri  Seçimi  Hakkında
 Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu
 Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
 Yayınları Hakkında Kanun ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın
Hizmetleri
 Hakkında Kanun, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
 Kanun  gereğince verilen idari para cezaları.

Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip
 edilen ve vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce olduğu halde bu Kanunun
 yayımlandığı  tarih  itibarıyla  ödenmemiş  bulunan;  adli  ve  idari  para
 cezaları  ile Petrol  Kanununa  istinaden  alınan  Devlet  hissesi  ve Devlet
 hakkı; Türk Petrol Kanunu'na istinaden alınan Devlet hissesi, Şeker Kanununa
 istinaden alınan şeker fiyat farkı, Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli
 Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler
 İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı
ve akaryakıt
 fiyat farkı; Maden Kanunu'na istinaden alınan Devlet hakkı ve özel
idare payı ile
 madencilik fonu; Denizcilik  Müsteşarlığının   Kuruluş  ve  Görevleri Hakkında
 Kanun Hükmünde Kararnameye  ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
 Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye  istinaden alınan
 kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları hariç olmak üzere, asli ve feri amme
 alacaklarından kesinleşmiş olup kanunun yayımlandığı   tarih
itibarıyla   vadesi
   geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan
 alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai
faiz, gecikme
 faizi, gecikme  zammı gibi feri amme alacakları yerine bu kanunun yayımlandığı
 tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar;
 belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, alacaklara bağlı faiz,
 cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tamamı.

Bu kapsama giren ve bu düzenlemenin yayımlandığı tarih itibarıyla,
 vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş
bulunan ve
 bir vergi aslına  bağlı olmaksızın kesilmiş  olan  vergi cezalarının yüzde
 50'sinin belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan
 yüzde 50'sinin tahsilinden vazgeçilecek.

Bu kapsamda ödenecek motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye bağlı
 kesilen vergi cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri
 amme alacakları yerine, bu düzenlemenin yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık
 değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, bu
 düzenleme hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla ödeme süresi
sonuna kadar
 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükmü uygulanmayacak.

Tasarının, "başvuru şartı aranmaksızın tahsilinden vazgeçilen asla
 bağlı vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarına ilişkin açılan
 davalarla ilgili olarak, bu düzenlemenin yayımlandığı tarihten sonra
mahkemelerce
 karar verilmeyecek" hükmü önergeyle çıkarıldı.

AZAMİ 18 TAKSİTTE ÖDENECEK

Bu hükümlerden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen
 şartların yanı  sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun
 yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

 Amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir
 (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi,  katma değer  vergisi  ve özel
 tüketim vergisi  için  bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda  bulunan
 mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen
 beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum
olmaksızın her bir
 vergi türü itibarıyla  bir  takvim yılında   ikiden fazla vadesinde ödememeleri
 ya da eksik  ödemeleri halinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan
 borçlarına ilişkin  kalan taksitlerini ödeme haklarını  kaybedecekler.

Bu hükümlerden yararlanmak isteyen borçluların, kanunun yayımlandığı
 tarihi  izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları ve  madde
 kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti  bu kanunun  yayımlandığı tarihi
 izleyen üçüncü  aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde
azami 18 eşit
 taksitte  ödemeleri  gerekecek.

Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın; ilk taksit  ödeme
 süresi  içerisinde  tamamen  ödenmesi halinde,  bu tutara kanunun yayımlandığı
 tarihten ödeme tarihine  kadar geçen süre için herhangi bir faiz
uygulanmayacak.

Taksitle  ödenmek  istenmesi halinde  borçluların başvuru  sırasında
 6, 9, 12 veya  18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri
 gerekecek.

Taksitle  yapılacak  ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen
 tutar; 6 eşit taksit için (1,05), 9 eşit taksit için (1,07), 12 eşit
taksit için
 (1,10), 18 eşit taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar
 taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde
ödenecek taksit
 tutarı hesaplanacak.

Taksitlerden; bir  takvim  yılında  iki veya daha az taksitin
 süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen
 taksit tutarları son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her
ay ve kesri
 için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile ödenmesi
şartıyla bu
 madde hükümlerinden yararlanacak. Süresinde  ödenmeyen  veya eksik
ödenen taksitlerin belirtilen şekilde
   de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde
 ödenmemesi veya  eksik ödenmesi halinde  bu madde  hükümlerinden
yararlanma hakkı
  kaybedilecek.

HACİZLER ÖDEMELER NİSPETİNDE KALDIRILACAK

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması  İle Sosyal  Sigortalar  Ve
 Genel  Sağlık Sigortası  Kanunu  ve  Diğer  Bazı  Kanun  ve  Kanun Hükmünde
 Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre, kanunun
 yayımlandığı  tarih itibarıyla taksit  ödemeleri devam eden alacaklar
hariç olmak
 üzere, kapsama giren alacakların, kanunun yayımlandığı  tarihten önce tecil
 edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından,  kalan taksit
 tutarları için borçlular, talep  etmeleri halinde bu hükümlerinden
 yararlanabilecek.

Bu maddeye göre, ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen
 hacizler  yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet
eden teminatlar
 iade edilecek.

Belediye  Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında uzlaşılan
 alacaklar hakkında bu kanun hükümleri uygulanmayacak.
Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi  ve Kontrolü Hakkında Kanun
 ile Kabahatler Kanunu'na göre yasak yerlerde tütün mamulleri
tüketenlere verilen
 idari para cezaları hariç olmak üzere, 31 Aralık 2013 tarihinden önce idari
 yaptırım kararı verildiği halde bu kanunun  yayımlandığı tarih itibarıyla
 ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken
ve her bir
 kabahat için 120 TL altında kalan idari para cezaları tebliğ
edilmeyecek, tebliğ
 edilenlerin alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

12 TL'NİN ALTINDAKİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ DE TAHSİL EDİLMEYECEK

Karayolları Genel Müdürlüğü Kanunu gereğince verilen idari para cezası
 ile birlikte ilgilisine tebliği gereken ve tutarı 12 TL ve altında kalan geçiş
 ücretleri tahsilinden de vazgeçilecek.

31 Aralık 2007 tarihinden önce olduğu halde kanunun yayımlandığı tarih
 itibarıyla ödenmemiş olan tutarı 50 TL'yi aşmayan asli alacakların ve tutarına
 bakılmaksızın bu asıllara bağlı feri alacakların, aslı ödenmiş feri
alacaklardan
 tutarı 100 TL'yi aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları,
 belediyelerin su abonelerinden su kullanımından kaynaklanan alacakları,
 büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli
 alacakları hakkında da bu kanundaki düzenlemeler uygulanacak.

Bakanlar Kurulu; bu maddede öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme
 sürelerini bir aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi
 mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin
 gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki
faaliyetleri
 nedeniyle durumları mücbir sebep hali kabul edilenlerin, bu kanun kapsamında
 alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hallerinin
devam ettiği
 süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile doğal
afet nedeniyle
 mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere, doğal afetin vuku
tarihinden
 itibaren ödenmesi gereken  taksitlerin  ödeme  süreleri,  mücbir
sebep  halinin
 bitim  tarihini  takip  eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı
ayrı bir yıla
 kadar uzatmaya yetkili olacak.

Yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin emeklilik yaşı
 55'ten 50'ye düşürülecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen "torba tasarıya" göre,
 uluslararası denizyolu ve havayolu taşımacılığı yapan araçların seyrüsefer
 hallerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmayacak.

ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLGİLİ

İşveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ile
 10 ve daha fazla çalışanı bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde
 diğer sağlık personeli görevlendirecek. Öğrenci statüsünde olan çırak ve
 stajyerler, çalışan sayısının toplamına dahil edilmeyecek.

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken sağlık
 raporları iş yeri hekiminden alınacak. 10'dan az çalışanı bulunan ve
az tehlikeli
 işyerleri için, kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alınabilecek.

İşveren sendikaları, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının
 ödemelerinde kullanılmak ve nakit mevcudunun yüzde 25'ini aşmamak üzere,
 karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve yardım fonu oluşturabilecek.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre, kurulu bulunduğu
 işkolunda en az yüzde 3 üye şartı, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye
 konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için yüzde 1 olarak uygulanacak.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet
 iznine sahip olanlara da süresiz çalışma izni verilebilecek. Yabancıların,
 süresiz çalışma izni alabilmesi için toplam 6 yıllık kanuni çalışma süresi, 8
 yıla çıkarılıyor. 11 Nisan 2014'ten önce süresiz çalışma izni verilen
 yabancıların hakları saklı kalacak.

Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, kanunda belirtilen uzun dönem
 ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanacak.

Harçlar Kanunu'nda &q
ETİKETLER:
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »