Demba Ba'dan sonra sıra Marin'de

Beşiktaş, Dem­ba Ba'dan son­ra Boş­nak ası­lı Al­man or­ta sa­ha oyun­cu­su Mar­ko Ma­rin ile pren­sip­te an­laş­tı­ğı ileri sürüldü

22 Temmuz 2014 Salı 16:34
Demba Ba'dan sonra sıra Marin'de
Be­şik­taş Baş­ka­nı Fik­ret Or­man, ta­kı­mın kamp yap­tı­ğı İn­gil­te­re'de yap­tı­ğı açık­la­ma­da bu haf­ta için­de 10 nu­ma­ra ola­rak ta­rif edi­len ofan­sif or­ta sa­ha oyun­cu­su trans­fe­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­bi­le­cek­le­ri me­sa­jı­nı ver­miş­ti.

Bu ge­liş­me­nin ar­dın­dan Ar­jan­tin'in Ri­ver Pla­te ta­kı­mın­da for­ma gi­yen Ma­nu­el Lan­zi­ni ile te­mas­la­r hız kazanmıştı. An­cak yö­ne­ti­min giz­li­den giz­li­ye Mar­co Ma­rin ile de ma­sa­ya otur­du­ğu öğ­re­nil­di.

Fut­bol­cuy­la 3 yıl­lık söz­leş­me üze­rin­de pren­sip an­laş­ma­sı­na va­ran si­yah-be­yaz­lı­lar, Chel­se­a'ye de bu trans­fer için 3 mil­yon avro  trans­fer üc­re­ti öner­di. Ta­raf­la­rın an­laş­ma­ya ya­kın ol­du­ğu, bu haf­ta içe­ri­sin­de Mar­ko Ma­rin trans­fe­ri­nin so­nuç­la­na­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di.

 
ETİKETLER:
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »