21 Haziran 2018, Perşembe

Fenerbahçe 5. yıldızı istiyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın şampiyonluk kutlamalarında “Gerçekte 28. şampiyonluğumuz” şeklindeki açıklaması tartışma yarattı

13 Mayıs 2014 Salı 17:19
Fenerbahçe 5. yıldızı istiyor
Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım, ön­ce­ki gün Şükrü Sa­ra­coğ­lu’nda ya­pı­lan şam­pi­yon­luk kut­la­ma­la­rın­da “Ger­çek­te 28’in­ci, bu­gün­kü 19’un­cu şam­pi­yon­lu­ğu­muz” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Yıl­dı­rım, pro­fes­yo­nel li­gin ku­rul­du­ğu 1959 yı­lın­dan ön­ce­ki şam­pi­yon­luk­la­rın da sa­yıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vur­gu yap­tı.

Şam­pi­yon­luk­la­rı 1959’dan baş­la­tılarak Fe­ner­bah­çe’den Lef­ter Kü­çü­kan­don­ya­dis, Ga­la­ta­sa­ray’dan Me­tin Ok­tay, Be­şik­taş’tan ise Hak­kı Ye­ten (Ba­ba Hak­kı) gi­bi isim­le­rin ba­şa­rı­la­rı­nın yok sa­yıl­dı­ğı­ sa­vu­nu­luyor.
 
1936’ya ka­dar böl­ge­sel lig­ler mev­cut­ken, bu böl­ge­sel lig­ler 1936’da Mil­li Kü­me adıy­la bir­leş­ti­ri­le­rek dep­las­man­lı ha­le dö­nüş­tü­rül­dü.

Bu dö­ne­me ka­dar İs­tan­bul, An­ka­ra, İz­mir, Es­ki­şe­hir, Ada­na, Bur­sa, Trab­zon, Kah­ra­man­ma­raş şe­hir­le­ri­nin ta­kım­la­rı­nın ağır­lık­ta ol­du­ğu Mil­li Kü­me ad­lı dep­las­man­lı lig oy­na­nı­yor­du.

Ye­rel lig­le­rin şam­pi­yon­la­rı ara­la­rın­da fi­nal maç­la­rı­na çı­kı­yor­du. Bu bö­lü­mün şam­pi­yo­nu da Tür­ki­ye ça­pın­da ipi gö­ğüs­le­miş ola­rak ka­bul edi­li­yor­du.  
 
GİRİŞİM OLABİLİR
 
Fe­ner­bah­çe ka­na­dı­nın bu ko­nu­da gi­ri­şim­ler­de bu­lu­na­ca­ğı ile­ri sü­rü­lü­yor. Eğer İs­tek­le­ri ka­bul olur­sa, şam­pi­yon­luk sa­yı­la­rı de­ği­şe­ce­ğin­den, yıl­dız sa­yı­la­rı da de­ği­şir.

Mev­cut uy­gu­la­ma­da 5 şam­pi­yon­lu­ğa 1 yıl­dız ve­ri­li­yor. Fe­ner­bah­çe ve Ga­la­ta­sa­ray’ın 19, Be­şik­taş’ın 13, Trab­zons­por’un 6, Bur­sas­por’un ise top­lam­da 1 şam­pi­yon­lu­ğu var.
 
Öte yandan 1956-57 ve 1957-58 sezonlarında şampiyon olarak Türkiye’yi Avrupa’da temsil ettiği gerekçesiyle, Beşiktaş’ın bu yıllardaki şampiyonlukları da TFF tarafından geçerli sayılıyor.

İn­gil­te­re, İs­pan­ya, İtalya, Al­man­ya, Fransa, Hollanda, gi­bi  Av­ru­pa’nın bü­yük lig­le­rin­de tüm şam­pi­yon­luk­lar ka­bul edi­li­yor.
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »