18 Haziran 2018, Pazartesi

Kartal gözünü Jimmy Durmaz'a dikti

Beşiktaş, Gençlerbirliği'nin yıldız oyuncusu Jimmy Durmaz'ı renklerine katmaya hazırlanıyor

23 Temmuz 2014 Çarşamba 17:27
Kartal gözünü Jimmy Durmaz'a dikti
For­vet hat­tı­nı Chel­se­a’­nin Se­ne­gal­li yıl­dı­zı Dem­ba Ba’­yı kad­rosu­na ka­ta­rak güç­len­di­ren Be­şik­taş, trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.

Ya­ban­cı bir or­ta sa­ha, ar­dın­dan da sto­per al­ma­yı plan­la­yan Si­yah-Be­yaz­lı ekibin yer­li trans­fer ola­rak da­ha ön­ce Ga­la­ta­sa­ray ve Fe­ner­bah­çe'nin de gün­de­mi­nde olan Genç­ler­bir­li­ği­’nin ka­nat oyun­cu­su Jimmy Dur­maz için ha­re­ke­te geç­ti­ği kay­de­dil­di.

OLYMPİAKOS'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Genç­ler­bir­li­ği Baş­ka­nı İl­han Cav­cav, ba­şa­rı­lı or­ta sa­ha oyun­cu­su için "4 mil­yon Eu­ro is­ti­yo­ruz; an­cak gö­rüş­mek is­te­yen ku­lüp olur­sa pa­zar­lık pa­yı var" de­miş­ti.

Be­şik­taş'ta bu trans­fe­ri as­baş­kan De­niz Ata­la­y’­ın yü­rüt­tü­ğü öğ­re­nil­di. Si­yah-Be­yaz­lı­la­r’­ın bon­ser­vis üc­re­ti­ni 2.5 mil­yon Eu­ro­'ya çek­me­ye ça­lış­tı­ğı, oyun­cu­ya da 3 yıl­lık söz­leş­me öner­di­ği kay­de­dil­di. Yu­na­nis­tan'ın Oly­mpi­akos ta­kı­mı da Jimmy Dur­maz için trans­fer tek­li­fin­de bu­lun­du.

Baş­kan İl­han Cav­cav, Yu­nan eki­biy­le an­laş­tık­la­rı­nı an­cak oyun­cu­nun Oly­mpi­ako­s’­u is­te­me­di­ği­ni açık­la­dı. Ba­şa­rı­lı fut­bol­cu, Be­şik­taş'ta oy­na­ma­yı ar­zu edi­yor. Yu­nan tem­sil­ci­si Genç­ler­bir­li­ği'ne 2 mil­yon eu­ro öner­miş­ti.
 
ETİKETLER:
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »