25 Nisan 2018, Çarşamba

Sinan Bolat tamam, sıra Porto'da

Galatasaray'ın Sinan Bolat ile 2 yıllığına anlaşmasının ardından Porto kulübü ile de bonserviste el sıkışıldığı, imzanın küçük pürüzlerin giderilmesine kaldığı belirtildi

18 Temmuz 2014 Cuma 18:49
Sinan Bolat tamam, sıra Porto'da
Ay­kut Er­çe­tin ve Ufuk Cey­lan ile yol­la­rı­nı ayı­ran Ga­la­ta­sa­ray'da kaleci Fernando Mus­le­ra'nın al­ter­na­ti­finin Si­nan Bo­lat olacağı dile getirildi. Mil­li el­di­ven ile an­laş­ma sağ­la­yan yö­ne­timin bon­ser­vis konusun­da Por­to ile de im­za aşa­ma­sı­na gel­diğine değinildi.

Ge­çen se­zon Por­to'nun B ta­kı­mın­da faz­la for­ma şan­sı bu­la­ma­yıp Kay­se­ris­por'a ki­ra­la­nan 25 ya­şın­da­ki fi­le bek­çi­sinin Ga­la­ta­sa­ray'a 2 yıl­lı­ğı­na 'Evet' de­diği aktarıldı.

Bu­nun üze­ri­ne Por­te­kiz tem­sil­ci­si Porto ile bon­ser­vis için ma­sa­ya otu­rul­duğu bildirildi. Ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin ar­dın­dan ta­raf­lar üc­ret ko­nu­sun­da an­laş­maya vardı.

Bugün'den Özgür Sancar'ın haberine göre im­za­nın atıl­ma­sının ise kü­çük detayların hal­le­dil­me­si­ne kal­dığı öğrenildi.

Bu sı­kın­tı da aşıl­dı­ğı tak­dir­de şu an Bel­çi­ka'nın baş­ken­ti Brük­sel'de bu­lu­nan Si­nan'ın me­na­je­ri ile bir­lik­te gün içinde Tür­ki­ye'ye ge­le­rek sağ­lık kon­tro­lün­den geçiri­le­ce­ği bilgisi verildi.

Her­han­gi bir sağ­lık prob­le­mi çık­ma­ma­sı du­ru­mun­da Si­nan'ın İs­tan­bul'da res­mi söz­leş­me im­za­la­dık­tan son­ra sa­rı kır­mı­zı­lı ta­kı­mın Avus­tur­ya kam­pı­na ka­tı­la­ca­ğı ifade edildi.
 
ETİKETLER:
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »