Temyiz süresi 15 güne çıkarılıyor

'İstinaf'a yeni düzenlemeler geliyor. Adalet Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısına göre, hükmün açıklanmasından itibaren 7 gün içinde yapılması gereken temyiz isteminde bulunma süresi, 15 güne çıkarılacak.

26 Şubat 2017 Pazar 12:22
Temyiz süresi 15 güne çıkarılıyor
Adalet Bakanlığınca hazırlanan kanun  tasarısı taslağının yasalaşmasıyla istinaf mahkemelerinde ihtisaslaşmanın  sağlanması, yargılamaların kısa sürede tamamlanması amacıyla yeni düzenlemeler  hayata geçirilecek.  Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ'ın  talimatıyla hazırlanan, kamuoyunda "İstinaf" olarak bilinen Bölge Adliye ve Bölge  İdare Mahkemelerinin daha etkin çalışmalarının sağlanması amacıyla çeşitli  düzenlemeleri içeren kanun tasarısı taslağı tamamlandı.

Başbakanlığa gönderilen taslağın yasalaşmasıyla, tüm ceza ve hukuk  dairelerinin başkanlarının katılımıyla toplanan Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar  Kurulu'nun tekil yapısına son verilecek. Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu ile  Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu ayrı ayrı oluşturulacak.İhtisaslaşmanın sağlanması, mahkemelerdeki iş birikiminin önlenmesi  amacıyla Bölge Adliye Mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin aralarındaki iş  bölümünü belirleme yetkisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) geçecek.

Ek görevler verilecek Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, kendisine  doğrudan bağlı olarak görev yapanlar hakkında disiplin cezası uygulama yetkisine  sahip olacak. Başkanlar Kurulu'nun görevleri arasındaki hukuki veya fiili  nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile toplanamadığı hallerde ilgisine göre  diğer dairelerden üye görevlendirme görevi Bölge İdare Mahkemesi Başkanının  görevleri arasına alınacak.

DANIŞTAY MODELİ

Danıştayda olduğu gibi, uyuşmazlığın konusunun iki dairenin görevine  girmesi halinde davanın, ilgili dairenin isteği üzerine, bu dairelerin birlikte  yapacağı toplantıda karara bağlanabilmesi sağlanacak. Böylece, uyuşmazlıkların en  doğru şekilde çözümlenmesi amaçlanacak. Bölge İdare Mahkemelerinin istinaf mahkemesi olarak yapılandırılmış  olması nedeniyle, bilgi ve belgelerin istenmesine ve ek süre verilmesine ilişkin  ara kararlar, idare ve vergi mahkemelerinde olduğu gibi daire başkanı veya  üyelerden biri tarafından alınacak. Bu düzenlemeyle, davaların daha kısa sürede  çözümlenmesi sağlanacak. Yürütmenin durdurulması kararlarına yapılan itirazları inceleyen  itiraz mercileri, eksik bilgi ve belge bulunması halinde dosyayı mahkemesine  gönderebilecek.

  SEGBİS İLE İFADE ALINALACAK

 Bölge İdare Mahkemelerinin temyize açık olmayan kesin kararları ile  Danıştayın onamaya ilişkin kararları, kararı veren ilk derece mahkemesine  gönderilecek. Bu kararların tebligatı, dosyanın geldiği tarihten itibaren 7 gün  içinde idare veya vergi mahkemelerince yapılacak.Yurt içindeki sanığın duruşmada hazır bulunmasının tarafların  güvenliklerini tehlikeye düşüreceğinin ve davanın makul sürede tamamlanmasına  engel olacağının belirlenmesi halinde ise ifadenin Ses ve Görüntü Bilişim  Sistemiyle (SEGBİS) alınması için Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) düzenlemeye  gidilecek.

 Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairelerinin, ilk derece mahkemesi  kararındaki hukuka aykırılığı düzelterek istinaf başvurusunu esastan  reddedebileceği durumlar genişletilecek. CMK'da yapılacak düzenlemeyle de Bölge Adliye Mahkemesi ceza  dairelerince sanık lehine verilen kararların istinaf isteminde bulunmamış olan  diğer sanıklara da uygulanması olanağı getirilecek. Böylece, istinaf kanun  yolunda yayılma etkisi kabul edilmiş olacak.

 CMK'nın "Duruşma Hazırlığı" başlıklı 281'inci maddesinde de değişiklik  yapılacak. Maddenin birinci fıkrasında yer alan "Tutuksuz sanığa yapılacak  çağrıda kendi başvurusu üzerine açılacak davanın duruşmasına gelmediğinde  davasının reddedileceği ayrıca bildirilir." şeklindeki ikinci cümle yürürlükten  kaldırılacak. Bu düzenlemeyle, tutuksuz sanığın Bölge Adliye Mahkemesi ceza  dairesince yapılacak duruşmaya katılmaması üzerine istinaf isteminin reddine  karar verileceğine dair amir hüküm kaldırılmış olacak.

15 GÜNE ÇIKIYOR 

Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edileceği gerekçesiyle Bölge  Adliye Mahkemesi ceza dairesinde yapılacak duruşmada, ilk derece mahkemesinin  gerekçeli hükmü, ilk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren  tutanaklar, keşif tutanakları ve bilirkişi raporunun okunması zorunluluğu  kaldırılacak. Söz konusu evrakların anlatılması yükümlülüğü getirilecek. Hükmün açıklanmasından itibaren 7 gün içinde yapılması gereken temyiz  isteminde bulunma süresi tarafların temyiz haklarını daha etkin kullanabilmeleri  amacıyla 15 güne çıkarılacak.

Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikte olan  kararlarındaki olası hukuka aykırılıkların giderilebilmesi amacıyla CMK'da  değişiklik yapılacak. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, kararı  veren ceza dairesine 30 gün içinde itiraz edebilme imkanı tanınacak. Sanık lehine  yapılan itirazlarda ise süre koşulu aranmayacak. Daire, mümkün olan en kısa  sürede itirazı inceleyerek yerinde görürse kararını düzeltecek, aksi halde itiraz  kesin olarak reddedilecek.

  
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »