'Torba Tasarı' Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olacak. Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için; fiyatı 40 bini aşmayanlarda 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak

23 Ekim 2017 Pazartesi 22:51
'Torba Tasarı' Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Bazı Vergi  Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın sunumundan sonra yaklaşık 2 hafta süren  maratonun ardından, çok sayıda farklı düzenlemeyi içeren tasarı, değişiklik  önergeleriyle kabul edildi.

Tasarıyla Telgraf ve Telefon Kanunu'nda değişiklik yapılarak; hazine  payı, evrensel hizmet katkı payı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun  masraflarına katkı payı uygulamasında tereddütlere ve ihtilaflara neden olan  konuları çözüme kavuşturacak yeni bir sistem kurulacak.

İmtiyaz sözleşmeleri kapsamında yetkilendirilen işletmecilerin  ödemekle yükümlü olduğu kurum masraflarına katkı payının matrahı, işletmecilerin  yıllık net satışları olarak belirlenecek.

Buna göre, kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak ulusal çapta,  kamuya açık mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere imtiyaz sözleşmeleri  veya yetkilendirilen işletmeciler, aylık brüt satışlarının yüzde 15'ini Hazine  payı olarak ödeyecek.

Yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik  haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen diğer işletmeciler, aylık brüt  satışlarının yüzde 15'ini Hazine payı olarak ödemede bulunacak.

Kurum tarafından hava taşıtlarında GSM veya IMT-2000/UMTS  standartlarında mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen  işletmeciler de söz konusu hizmet kapsamındaki aylık brüt satışlarının yüzde  15'ini Hazine payı olarak ödeyecek.

Hazine payının süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, payın  bir katı tutarında cezai şart uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen Hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum  masraflarına katkı payı tutarları ile bunlara bağlı gecikme faizi ile ilgili  olarak uluslararası tahkim de dahil her türlü yargı organında açılacak davalarda  husumet kuruma yöneltilecek.

Köy Kanunu'na göre satışı yapılan taşınmazlarla ilgili olarak,  belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan ya da taksitlerini ödemeyen hak  sahipleri ile 31 Aralık 2020 tarihinden önce süreleri dolacak hak sahiplerine,  binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31 Aralık 2020 tarihine  kadar ek süre verilecek. Ancak bu süre içerisinde de hak sahiplerinin binayı  yapmaması veya taksitleri ödememesi durumunda, bu taşınmazlar köy tüzel kişiliği  adına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda  tescil edilecek.

"TERK EDİLMİŞ GEMİLER" SORUNU GİDERİLİYOR

Tasarıyla, "terk edilmiş gemiler" ya da sahibi belli olsa bile  "üzerinde takyidat bulunan terkedilmiş gemiler" sorunu gideriliyor.

Buna göre, liman başkanlığı; idari sorumluluk sahasında can, mal,  çevresel risk taşıyan, seyir ve seferin selametine engel olabilecek vaziyette  karaya oturan, yan batık, batık, terk edilmiş veya atıl halde bulunan gemileri ve  eşyasını çıkaracak ya da bulunduğu yerden kaldıracak. Bu süre 45 günden fazla  olamayacak.

Belirlenen müddet, gemi yabancı bayraklı ise geminin sicile kayıtlı  olduğu devletin ilgili makamlarına, donatana ve kaptana bildirilecek; bu  kişilerin adresleri bilinmiyorsa herhangi bir uluslararası denizcilik bülteninde  ilan edilecek. Gemi Türk bayraklı ise donatan veya kaptana bildirilecek. Bu  kişilerin adresleri bilinmiyorsa yurt düzeyinde dağıtımı yapılan ve tirajı 100  binin üzerinde olan gazetede ilan edilecek.

Tayin edilen süre içinde, bildirimde bulunulanlara ulaşılamaması veya  ulaşılsa dahi ilgililer tarafından geminin çıkarılmasından ya da bulunduğu yerden  kaldırılmasından imtina edilmesi halinde liman başkanı, gemi ve eşyasını  çıkarmaya, çıkarttırmaya, kaldırmaya, kaldırtmaya, imha ettirmeye, satmaya ve  sattırmaya yetkili olacak.

Tasarıyla CD, DVD, ses kaseti gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve  sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı imal ve ithal  eden kişilerden, yüzde 3'ü geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen  oranlar çerçevesinde yapılan kesintilerin aktarılacağı kurumda değişiklik  yapılacak.

Mevcut düzenlemede, kesintilerin dörtte biri genel bütçeye, dörtte üçü  ise Kültür ve Turizm Bakanlığında oluşturulan özel hesaba aktarılırken tasarıyla,  özel hesap uygulaması kaldırılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bundan sonra  kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi çalışmalarını kendi bütçesinden  karşılayacak.

Kamu alacaklarının yurt dışında bulunan vatandaşlar veya yabancı  uyruklu kişiler tarafından yurt dışı bankaların banka kartı ve benzeri kartları  ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankalar, katlanacağı giderler için  komisyon alabilecek. Tasarıyla, konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinde  farklı farklı olan özel iletişim vergisi oranları her bir hizmet için yüzde 7,5  olarak aynı oranda belirlenecek.

ŞANS OYUNLARINDA VERGİ ARTIYOR

Tasarıyla, Futbol ve Diğer spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları  Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapılarak, bayiliklere ilişkin ibareler  madde metninden çıkarılıyor. Böylece bayiliklerin verilmesine ilişkin  tereddütlerin giderilmesi amaçlanıyor. Bayilik verme işlemlerinin tamamı veya bir  kısmı başbayi tarafından gerçekleştirilebilecek.

İlgili kanunda tanımlanan şans oyunları ile düzenlenen Yarışma ve  çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan yüzde 10 nispetindeki veraset  ve intikal vergisi oranı yüzde 20 olarak uygulanacak.

Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik mükelleflerin gerçek  giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının yüzde 25'i oranında uygulanan  götürü gider oranı yüzde 15'e düşürülecek.

Tasarıyla, çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve  aralık aylarında bin 404 liranın altına düşmesi nedeniyle ücretlerinde meydana  gelen azalışı telafi etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde  ekleniyor. Buna göre, gerek bekar ve çocuksuz asgari ücretliye gerekse net ücreti  bin 404 liranın altına düşecek ücretlilere, elde edecekleri net ücretleri bin 404  lirayı tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

Vergi mükellefinin ilk tebliğ adresi MERNİS'te kayıtlı yerleşim yeri  olacak. Vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla; mükelleflere verilen  hizmetlerin elektronik ortama taşınması ve vatandaşların vergi dairelerine  gitmeksizin iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmesi, ayrıca kayıt  dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında elektronik ticaretin  kavranmasına yönelik gerekli düzenlemeleri yapma hususunda Maliye Bakanlığına  yetki verilecek.

MÜKELLEF ADRESİNİ BİLDİRMEYEBİLECEK

Mükelleflerin ikametgah adresi değişikliklerini vergi dairelerine  bildirme zorunluluğu kalkacak.

Tasarıyla vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan  derneklere ait yükseköğretim yurtlarında barınan öğrenciler ve Kredi ve Yurtlar  Kurumuna ait yurtlarda barınan öğrenciler ayrıştırılarak, ihtiyaç sahibi  öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları için kuruma ait yurtlardaki öğrencilerin  barınmalarının önündeki süre kısıtlaması kaldırılacak.

MTV ORANLARI

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu'na eklenen hükümle taşıtın  teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi (ÖTV)  hariç, KDV matrahını oluşturan değerler "taşıt değeri" olarak tanımlanacak.

Tasarıyla Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin  vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri  de eklenecek. Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc  altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak  uygulanacak.

Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini  aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817  lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda  (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira,  fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için, fiyatı 100 bini aşmayanlarda  (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira; 1801  cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin  957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira; 2001 cc-2500 cc arası araçlar  için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini  aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda  (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira  olacak.

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi  tutarlarının Türkiye sigorta, Reasürans ve Emeklilik Birliği tarafından her yılın  ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 10'unu aşması halinde,  taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan  taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı yüzde 4'e kadar  indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

31 ARALIK 2017'TEN ÖNCE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR

Tasarıda, 31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen  araçlar için 1 Ocak 2018'den  itibaren uygulanacak MTV'ye ilişkin bilgiler de yer  alıyor.

Buna göre; MTV, 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira,  1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2  bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı  araçlarda 29 bin 483 lira olacak.
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »