21 Şubat 2019, Perşembe

"Torba teklif" TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 21:13
"Torba teklif" TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Kanuna göre, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a  dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler uyarınca faaliyet izni veya  yetki belgesi almaksızın ticari faaliyette bulunanlar, 50 bin Türk lirasından 250  bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılacak ve yetkisiz  faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm faaliyetler bir aydan altı aya  kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak durdurulacak.

Ancak yetkisiz olarak faaliyette bulunanların ilan ve reklamlarından  veya yaptıkları işin mahiyetinden söz konusu iş yerini, sadece faaliyet izni veya  yetki verilmesi gereken faaliyet konularında iştigal etmek maksadıyla açtıkları  veya işlettikleri anlaşılıyorsa, söz konusu iş yerindeki faaliyet sürekli olarak  durdurulacak. Durdurma işlemleri valiliklerce yerine getirilecek.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a dayanılarak çıkarılan  mevzuat kapsamında faaliyet izni veya yetki verilen anonim şirketler, Türk  Ticaret Kanunu kapsamında "özel kanuna tabi anonim şirket" olarak  değerlendirilecek.

AOÇ ARAZİSİ ANKARA BELEDİYESİNE TAHSİS EDİLECEK

Kanunla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun görüşü ile  Atatürk Orman Çiftliğinin (AOÇ) belirlenen arazisi Gıda Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı ile AOÇ tüzel kişiliğine bir külfet ve yükümlülük getirmemek kaydıyla,  AOÇ Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak bir  protokolle Ankara Büyükşehir Belediyesine, hayvanat bahçesi, tema park,  rekreasyon alanları ile buralara gelecek ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını  karşılayacak yapılar yapılmak üzere 29 yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis  ediliyor.

Tahsis süresinin sonunda alan içerisindeki her türlü yapı tesis ve  malzeme, bedelsiz olarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne devredilecek. Tahsis  edilen bu alan, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilecek şartlarla  29 yıla kadar üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye verilebilecek.

AOÇ'nin belirlenen arazisinin kiraya veya işletmeye verilmesinde, "AOÇ  arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz." hükmü  geçerli olmayacak.

TARIMSAL SULAMADA KULLANILAN ELEKTRİK
Kanunla, tarımsal desteklemelerden yararlanan çiftçilerin tarımsal  sulamada kullandıkları elektrik borçlarının yasal takibe gerek kalmaksızın  tahsili sağlanıyor.
Bu çiftçilerin ödenmeyen sulama işletme, bakım ücreti, su kullanım  hizmet bedeli borcunun yanı sıra tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji  borcu bulunması halinde; DSİ, işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya  tüzel kişi, elektrik dağıtım şirketi veya elektrik perakende satış şirketi,  tarımsal destekleme ödemesi yapacak bankaya borç miktarını bildirecek.

Borç tutarı, çiftçilerin destekleme ödemelerinden mahsup edilerek, DSİ  veya işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişiye, elektrik  dağıtım şirketine veya elektrik perakende satış şirketine ödenecek.

Kanunla, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya  kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerleri,  Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Ancak  finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans  şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, sürekli olarak  işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imaliyle uğraşan mükellefler ile kayıtlarını  Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler  bundan yararlanamayacak.

Mükellefler yeniden değerleme işlemlerini 30 Eylül 2018'e kadar  yapacak.

Taşınmazların yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesi  net bilanço aktif değerleri arasındaki fark tutarı, pasifte özel bir fon hesabına  alınacak ve bu tutar üzerinden yüzde 5 oranında hesaplanan vergi, belirtilen süre  ve şekilde bir beyannameyle vergi dairesine ödenecek.

Yeniden değerlemede, taşınmazların ve bunlara ait amortismanların, bu  değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih  itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınacak.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının,  sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen  veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile  ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacak.

BAKANLAR KURULUNA VERİLEN YETKİ GENİŞLETİLİYOR
Kanunla, hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına dahil  edilebilecek bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere ilişkin Bakanlar  Kuruluna verilen yetki genişletiliyor.

Buna göre; Bakanlar Kurulu, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca  bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini,  sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre  hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı da  uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Vakıflar; sadece toplu iş sözleşmesi kapsamıyla ilgili olmak üzere,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce veya  yetkili kıldığı işveren sendikasınca imzalanan işletme toplu iş sözleşmesi  kapsamındaki kamu iş yerleri olacak.

Kanunla, Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair  Kanun'da düzenlemeye gidiliyor.

Buna göre, hak sahibi olan ancak kullandıkları taşınmazlarına ilişkin  satış işlemleri henüz gerçekleşmemiş vatandaşlardan ecrimisil alınmayacak,  tahakkuk ettirilen ecrimisillerin terkin edilmesi ve başvuru tarihi itibarıyla  son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedelleri de satış bedelinden mahsup  edilecek.

Rize'de ihtiyaca rağmen tesisin inşa edileceği uygun arsa  bulunamadığından, Kıyı Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle bu kentte kıyıda sağlık  tesisi yapılabilecek.

TÜTÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK DÜZENLEME
Kanunla, kooperatiflerce gerçekleştirilen tütün üretimiyle ilgili  düzenleme yapılacak.

Tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin  üretildiği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen merkezlerdeki tütün  üreticilerinin bir araya gelerek kurduğu kooperatiflerce kurulacak sarmalık  kıyılmış tütün mamulü üretim tesislerinde, tam ve yeni teknolojiyle tesisler  kurma şartı aranmayacak.

OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »