Tuchel'in tazminat sorunu kalmadı

Galatasaray'ın yeni teknik direktör adayı Thomas Tuchel'in, kulübü Mainz ile olan 6 milyon Euro'luk tazminat sorununu çözdüğü belirtildi

24 Haziran 2014 Salı 17:33
Tuchel'in tazminat sorunu kalmadı
Galatasaray'ın ho­ca aday­la­rı ara­sın­da ilk sı­ra­da yer alan Tho­mas Tuc­hel'in me­na­je­ri Fe­lix Ahns, Bugün'den Özgür Sancar'a önem­li açık­la­ma­lar­ yaptı.

Ga­la­ta­sa­ray ve Tho­mas Tuc­hel'in iliş­ki­len­di­ril­di­ği­ni bil­di­ği­ni ifa­de eden Fe­lix Ahns, "Her­kes gi­bi biz de Ga­la­ta­sa­ray'ın Şam­pi­yon­lar Li­gi ta­kı­mı ol­du­ğu­nu, bü­yük bir viz­yo­na sa­hip bu­lun­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Şu­nu söy­le­me­li­yim Tuc­hel, Ga­la­ta­sa­ray ken­di­si ile il­gi­le­ni­yor­sa, bu­nun­la gu­rur du­yar. An­cak kı­sa dö­nem­de bi­zim Al­man­ya dı­şın­da ça­lış­ma dü­şün­ce­miz yok. Ta­bi­i ki hiç­bir dü­şün­ce ha­ya­ta geç­me­di­ği süre­ce mut­lak de­ğil­dir" di­yerek, sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı.

Bu ara­da Tho­mas Tuc­hel'in es­ki ku­lü­bü Ma­inz ile olan 6 milyon Euro'luk taz­mi­nat so­ru­nu­nu çöz­dü­ğü bildirildi. İl­gi­li ku­rul­la­rın genç tek­nik adam le­hi­ne ka­rar ver­di­ğine değinildi.

Ga­la­ta­sa­ray, ge­le­ce­ği­n en iyi tek­nik di­rek­tör­le­rin­den bir ta­ne­si ola­rak gös­te­ri­len genç Al­man tek­nik adam­ ile temaslar yürütmeye baş­la­ma­sı du­ru­mun­da, Ma­inz ile her­han­gi bir so­run ya­şa­ma­ya­cak, yani ser­best bir tek­nik adam­ ile gö­rü­şüyormuş gibi rahatlık ile hareket edebilecek.
ETİKETLER:
OKUYUCU YORUMLARI/0 + YORUM EKLE

BENZER HABERLER

GÜNDEM ANA SAYFA »